QUESTION LIST – VERBAL REVIEW 2017 – SENTENCE CORRECTION

*Notice: The contents were collected during my study on manhattan gmat forum (https://www.manhattanprep.com/), beatthegmat (http://beatthegmat.com/), e-gmat (http://e-gmat.com/) and gmatclub. So you can either enjoy my post or check on those forums :). Firstly, you may want to check my steps in dealing with sentence correction. If so, you can check this post. Steps to attack … Continue reading QUESTION LIST – VERBAL REVIEW 2017 – SENTENCE CORRECTION

Advertisements

TỔNG HỢP – OG2017 – CRITICAL REASONING

*Lưu ý: Những cách giải thích đa số do mình tự áp dụng từ sách GMAT Critical Reasoning Bible Mình có share link về sách ở đây. Về tổng quan, cách mình note các problem của CR sẽ theo trình tự như sau: Simplyfing the argument Xác định type của câu hỏi Prephrasing (đoán trước … Continue reading TỔNG HỢP – OG2017 – CRITICAL REASONING

QUESTION LIST – OG2017 – SENTENCE CORRECTION

*Notice: The contents were collected during my study on manhattan gmat forum (https://www.manhattanprep.com/), beatthegmat (http://beatthegmat.com/), e-gmat (http://e-gmat.com/) and gmatclub. So you can either enjoy my post or check on those forums :). Firstly, you may want to check my steps in dealing with sentence correction. If so, you can check this post. Quy trình làm … Continue reading QUESTION LIST – OG2017 – SENTENCE CORRECTION